శతమానం భవతి భవతి శతమానగుం
శతమానం భవతి శతాయుస్ శతాయుర్ భవతి
శతమానగుం శతమానం భవతి శతాయుః

శతమాన మితి శత …. మానం …

భవతి శతాయు శస్సతాయు ర్భవతి భవతి శతాయుః
పురుషహ్ పురుష శ్శతాయు ర్భవతి భవతి శతాయుః పురుష:

శతాయుః పురుషహ్ పురుష శ్శతాయు శతాయుః పురుష
శతేంద్రియ శతేంద్రియహ్ పురుష శ్శతాయు శతాయుః
పురుష శతేంద్రియః

శతాయు రితి శత … ఆయుహు …

పురుష శతేంద్రియ శతేంద్రియహ్.. పురుషహ్ పురుష
శ్శతేంద్రియ ఆయుష్యాయుషి శతేంద్రియః పురుషహ్
పురుష శ్శతేంద్రియ ఆయుషి ..

శ్శతేంద్రియ ఆయుష్యాయుషి శతేంద్రియ శ్శతేంద్రియ
అయుష్యేవై వాయుషి శతేంద్రియ శ్శతేంద్రియ ఆయుష్యేవా

శతేంద్రియ ఇతి శతా ! ఇంద్రియహ !
అయుష్యేవై వాయుష్యాయు ష్వెయేంద్రియ ఇంద్రియ
ఏవాష్యాయుహు ష్వెయేంద్రియే

ఏవేంద్రియ ఇంద్రియ ఎవై వేంద్రియే ప్రతి
ప్రతీఇంద్రియ ఎవై వేంద్రియే ప్రతి

ఇంద్రియే ప్రతి ప్రతీంద్రియ ఇంద్రియే ప్రతి తిష్ఠతి
తిష్ఠతి ప్రతీంద్రియ ఇంద్రియే ప్రతి తిష్ఠతి

ప్రతి తిష్ఠతి తిష్ఠతి ప్రతి ప్రతి తిష్ఠతి
తిష్టతీతి తిష్ఠతి
శతమానం భవతి శతాయుః పురుషహ్ శతేంద్రియ
ఆయుష్ సేవే0ద్రియే ప్రతి తిష్ఠతి
హరిః ఓం

*BRAHMIN WOMEN’S VARANASI TOUR*
*APRIL 16TH SATURDAY AND 17TH SUNDAY 2022*

*FRIDAY WE HAVE TO LEAVE*
BY FLIGHT OR TRAIN AS PER THEIR CHOICE..

*JUST WE HAVE TO MEET THERE BY 16TH APRIL, 2022*
MORNING 8AM TO DARSHAN AND FURTHER PLAN WILL BE ANNOUNCED THERE AFTER.

*ORGANIZED BY*

*BRAHMIN WELFARE BHAVAN*
AND *BRAHMIN WOMEN’S FEDERATION*

*CONTACT PERSON : SMT LAKSHMI CHANDRIKA KOVOORU*
+91 98858 22246