శతమానం భవతి భవతి శతమానగుం
శతమానం భవతి శతాయుస్ శతాయుర్ భవతి
శతమానగుం శతమానం భవతి శతాయుః,,,,,

శతమాన మితి శత …. మానం …

భవతి శతాయు శస్సతాయు ర్భవతి భవతి శతాయుః
పురుషహ్ పురుష శ్శతాయు ర్భవతి భవతి శతాయుః పురుష:,,,,,,,,

శతాయుః పురుషహ్ పురుష శ్శతాయు శతాయుః పురుష
శతేంద్రియ శతేంద్రియహ్ పురుష శ్శతాయు శతాయుః
పురుష శతేంద్రియః,,,,,,,,,,

శతాయు రితి శత … ఆయుహు …

పురుష శతేంద్రియ శతేంద్రియహ్.. పురుషహ్ పురుష
శ్శతేంద్రియ ఆయుష్యాయుషి శతేంద్రియః పురుషహ్
పురుష శ్శతేంద్రియ ఆయుషి ,,,,,,,,,,,,,,,..

శ్శతేంద్రియ ఆయుష్యాయుషి శతేంద్రియ శ్శతేంద్రియ
అయుష్యేవై వాయుషి శతేంద్రియ శ్శతేంద్రియ ఆయుష్యేవా,,,,,,

శతేంద్రియ ఇతి శతా ! ఇంద్రియహ !,,,,,
అయుష్యేవై వాయుష్యాయు ష్వెయేంద్రియ ఇంద్రియ
ఏవాష్యాయుహు ష్వెయేంద్రియే,,,,,

ఏవేంద్రియ ఇంద్రియ ఎవై వేంద్రియే ప్రతి
ప్రతీఇంద్రియ ఎవై వేంద్రియే ప్రతి,,,,,,

ఇంద్రియే ప్రతి ప్రతీంద్రియ ఇంద్రియే ప్రతి తిష్ఠతి
తిష్ఠతి ప్రతీంద్రియ ఇంద్రియే ప్రతి తిష్ఠతి,,,,,,,,,

ప్రతి తిష్ఠతి తిష్ఠతి ప్రతి ప్రతి తిష్ఠతి
తిష్టతీతి తిష్ఠతి
శతమానం భవతి శతాయుః పురుషహ్ శతేంద్రియ
ఆయుష్ సేవే0ద్రియే ప్రతి తిష్ఠతి
హరిః ఓం

ఎవ్వరిదీ కాళ్ళ చప్పుడు? ఎవ్వరో కాదు !నా ప్రభువే!!! ప్రభూ! నీవు కరుణా మయుడువు నీ సృష్టి కరుణా మయము నా ఇంటికి నడచి వచ్చావా ప్రభూ!! ఈ నాడు నా శిధిల జీవితానికి ఒక మధుర ప్రభాతం నా హృదయానికి ఒక ఉదయశ్రీ పుట్టబోయెడి బుల్లి బుజ్జాయి కోసమై పొదుగు గిన్నెకు పాలు పోసి పో్సి – పుట్టబోయెడి బుల్లి బుజ్జాయి కోసమై పొదుగు గిన్నెకు పాలు పోసి పో్సి – కలికి వెన్నెలలూరు చలువ దోసిళ్ళతో లతలకు మారాకులతికి అతికి – పూల కంచాలలో రోలంబములకు రేపటి భోజనము సిద్ధపరచి, పరచి – తెలవారకుండ మొగ్గలలో జొరబడి వింతవింతల రంగు వేసి వేసి – తీరికే లేని విశ్వ సంసారమందు అలిసిపోయితివేమో దేవాదిదేవ! ఒక నిమేషమ్ము కన్నుమూయుదువు గాని రమ్ము! తెరచితి మా కుటీరమ్ము తలుపు!!   కూర్చుండ మాయింట కురిచీలు లేవు! నా      ప్రణయాంకమే సిద్ధపరచనుంటి పాద్యమ్ము నిడ మాకు పన్నీరులేదు! నా      కన్నీళ్లతో కాళ్ళు కడుగనుంటి పూజకై మావీట పుష్పాలు లేవు! నా      ప్రేమాంజలులె సమర్పించనుంటి నైవేద్యమిడ మాకు నారికేళము లేదు! నా      హృదయమే చేతి కందీయనుంటి   లోటు రానీయ నున్నంతలోన నీకు రమ్ము! దయసేయు మాత్మపీఠమ్ముపైకి అమృతఝురి చిందు నీ పదాంకములయందు కోటి స్వర్గాలు మొలపించుకొనుచు తండ్రి!