బ్రాహ్మణ మహిళా సదస్సు 2023

వేదిక : శ్రీ వీరవెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయ కల్యాణ మంటపం
దిల్ షుక్ నగర్ , హైదరాబాద్

 

తేదీ : 20 ఆగస్టు ఆదివారం 2023

ఉదయం 7 నుండి ప్రారంభం